Pravilnici za školu

Kućni reda Osnovne škole Sračinec:
http://os-sracinec.skole.hr/upload/os-sracinec/newsattach/80/Pravilnik_o_unutarnjem_redu_2011.pdf

Pravilnik o ocjenjivanju:
https://mzo.hr/sites/default/files/links/pravilnik-o-nacinima-postupcima-i-elementima-vrednovanja-ucenika-u-osnovnoj-i-srednjoj-skoli.pdf

Etički kodeks škole:
http://os-sracinec.skole.hr/upload/os-sracinec/newsattach/14/Eticki_kodeks.pdf

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_132_2874.html

Pravilnik o ekskurzijama:
http://www.azoo.hr/images/razno/Pravilnik_o_izvodenju_izleta_ekskurzija.pdf